Kerkdiensten

Home Kerkdiensten

KERKDIENSTEN

 

Zondag 14 mei

9.30     uur    Martinikerk: ds. L.A. Bergstra

9.30     oere  Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dû. Ament, Ljouwert

9.30     oere  Reginatsjerke Zweins: dû. K. Visbeek, De Westereen, Fryske tsjinst

10.30     uur    De Stipe GGZ-Fr.: mw. ds. W. Doornenbal

19.00     uur    De Rank: ds. J. Kamerling

 

Zondag 21 mei

9.30     uur    Martinikerk: ds. S. Ypma

15.30   uur    Martinikerk: Martinitiid

9.30     uur    Mariakerk Boer: mw. C. Akkerboom-Hondema

10.30     uur    De Stipe GGZ-Fr.: dhr. J. Korf

19.00     uur    De Rank: ds. S. Ypma

 

Donderdag 25 mei

9.30     uur    Martinikerk: ds. S. Ypma

 

Zondag 28 mei

9.30     uur    Martinikerk: ds. J. van Dalen, Kudelstaart

9.30     oere  Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dû. K. Visbeek, De Westereen

9.30     uur    Mariakerk Boer: ds. J.C. Dondorp, viering Heilig Avondmaal

10.30     uur    De Stipe GGZ-Fr.: dhr. J. Bosgra

19.00     uur    De Rank: ds. J.C. Dondorp

 

Zondag 4 juni

9.30     uur    Martinikerk: ds. D.N. van Houten, pastor S. Draisma en ds. S. Ypma

9.30     oere  Niklaas Tsjerke Hjerbeam: pastor H. Giliam, Penjum

9.30     uur    Donatuskerk Dongjum: ds. J.C. Dondorp m.m.v. Walburgasjongers o.l.v. Broer de Witte

10.30     uur    De Stipe GGZ-Fr.: mw. ds. W. Doornenbal, Schrift en Tafel

19.00     uur    De Rank: geen dienst

 

Zondag 11 juni

9.30     uur    Martinikerk: ds. Paulien Matze

9.30     uur    Donatuskerk Dongjum: mw. ds. Hiemstra, Dokkum

10.30   uur    De Stipe GGZ-Fr.: ds. D.J. van Bochove

19.00   uur                De Rank: geen dienst