Kerkdiensten

Home Kerkdiensten
KERKDIENSTEN

Zondag 8 oktober
09.30 uur    Martinikerk: ds. L.A. Bergstra, K.S.G. dienst
09.30 uur    C.B.S. De Toermalijn: ds. D.N. van Houten K.S.G. dienst
09.30 oere  Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. L. van der Ven, Aldeboarn
09.30 oere  Stevenstsjerke Skingen: dû. K. Visbeek, De Westereen, Fryske Tsjinst
10.30 uur   De Stipe GGZ-Fr.: mw. M. Weverinke
19.00 uur   Martinikerk: ds. J.P. van Olffen, Menaam

Zondag 15 oktober
09.30 uur   Martinikerk: ds. S. Ypma
0 9.30 uur  Stevenskerk Skingen: da. E. Rooseboom
10.30 uur   De Stipe GGZ-Fr.: ds. W. Doornenbal, Schrift en Tafel
15.30 uur   Martinikerk: Martinitiid
19.00 uur   De Rank: pastor H. Giliam

Zondag 22 oktober
09.30 uur    Martinikerk: ds. L.A. Bergstra
09.30 oere  Niklaas Tsjerke Hjerbeam: mefr. J. Mulder, Yndyk
09.30 uur    Dionysiuskerk Slappeterp: Drs. J. de Haan
10.30 uur    De Stipe GGZ-Fr.: mw. M. Knaap
19.00 uur    De Rank: ds. J.P. Boomsma

Zondag 29 oktober
09.30 uur    Martinikerk: ds. L.A. Bergstra
09.30 uur    Dionysiuskerk Slappeterp: ds. J.C. Dondorp
10.30 uur    De Stipe GGZ-Fr.: mw. Th. Tholen-Haagsma
19.00 uur    De Rank: ds. J. Kamerling

Zondag 5 november
09.30 uur     Martinikerk: ds. S Ypma
09.30 oere   Niklaas Tsjerke Hjerbeam: dhr. P. Speelman, Folsgeare
09.30 uur    Reginakerk Zweins: ds. J.C. Dondorp, Oogstdienst
10.30 uur    De Stipe GGZ-Fr.: dhr. J. van Belle
19.00 uur    De Rank: ds. S. Ypma

Zondag 12 november
9.30 oere Martinitsjerke: pastor H. Giliam, Fryske Tsjinst
9.30 uur Reginakerk Zweins: mw. A. Spanjer-Oosterloo
10.30 uur De Stipe GGZ-Fr.: ds. W. Doornenbal
19.00 uur De Rank: ds. D.N. van Houten