Corona bericht

Home Corona bericht

Mededeling kerkdiensten en kerkelijke activiteiten in verband met Corona-virus

In navolging op de maatregelen die zijn genomen door onze regering in verband met het terugdringen van de verspreiding van het Corona-virus heeft de kerkenraad besloten om alle kerkdiensten en overige kerkelijke activiteiten van de Protestantse Gemeente Franeker op te schorten, in ieder geval zolang de maatregelen van de regering van kracht zijn.
Omrop Fryslân zendt de komende weken op zondagochtend 10.00 uur een kerkdienst met oecumenisch karakter uit vanuit de Martinikerk Franeker. Omdat u vanwege het Corona-virus niet naar de kerk kunt komen, kunt u zo toch een dienst bijwonen, al is het dan via de televisie of het internet. 
Wilt u een eerdere kerkdienst nog eens na luisteren? Dat kan via kerkomroep.nl 

Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het raakt nooit op, het wordt alleen maar meer als je het met elkaar deelt. Daarom komen wij op zondag bij elkaar in de Martinikerk.

Kerk-zijn houdt niet op na de kerkdienst. Wij geloven dat we ons geloof mogen en moeten uitdragen. We zijn verbonden met elkaar, binnen en buiten onze gemeente. We willen ruimte scheppen voor ieder een, op zondag, maar ook door de week. We willen er zijn voor elkaar; elkaar helpen vanuit het geloof dat Jezus ons vraagt de wereld in te gaan om het goede te doen. We zijn met elkaar zoekend en tastend op weg.

 

It is in foarrjocht om te leauwen en by in tsjerke te hearren. Leauwe iepenet de eagen foar wat we sels net betinke en sels net meitsje. It rekket nea op, it wurdt allinnich mar mear ast it mei elkoar dielst. Dêrom komme wy op snein by elkoar yn de Martinitsjerke.

Tsjerke-wêzen hâldt net op nei de tsjerketsjinst. Wy leauwe dat we ús leauwen útdrage meie en moatte. We binne ferbûn mei elkoar, binnen en bûten ús gemeente. We wolle romte skeppe foar elkenien, op snein, mar ek op de oare dagen fan de wike. We wolle der foar elkoar wêze; elkoar helpe fanút it leauwen dat Jezus ús freget de wrâld yn te gean om it goede te dwaan. We binne mei elkoar sykjend op paad.

 

Volg ons ook op/Folgje ús ek op:

facebook_logo-1