Gemeenteavond 12 juni is in de Martinikerk!

Hieke Joustra
Reacties uitgeschakeld voor Gemeenteavond 12 juni is in de Martinikerk!
N.B.!
De locatie waar de gemeenteavond van woensdagavond 12 juni a.s. wordt gehouden is gewijzigd.
In plaats van in De Rank wordt de avond nu – in verband met de verwachte drukte – in de Martinikerk gehouden.
De avond begint om 19.30 uur.

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het bijwonen van deze gemeenteavond. De beroepingscommissie heeft een unanieme voordracht aan de kerkenraad gedaan. Deze voordracht is op 28 mei overgenomen. Op de gemeenteavond van 12 juni a.s. zal de beroepingscommissie verslag uitbrengen van haar werkzaamheden en zal de kandidaat voor de predikantsvacature aan de gemeente worden voorgesteld. Daarna volgt een schriftelijke stemming. Die verloopt volgens de bepalingen in de plaatselijke regeling (vastgesteld op 6 juni 2018). Zie onderstaande bepalingen:

2.1. Verkiezing van ambtsdragers – algemeen

Artikelen plaatselijke regeling

2.1.1. Stemrecht

De belijdende leden zijn stemgerechtigd. Tevens zijn de doopleden, die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, stemgerechtigd. Gastleden worden in dezen gelijkgesteld met de leden.

2.1.2. Regels voor het stemmen

De stemming geschiedt schriftelijk.

Indien er meer kandidaten zijn dan er verkozen moeten worden, zijn van hen verkozen diegenen op wie de meeste stemmen zijn uitgebracht en die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen hebben behaald, tot het aantal vacatures dat vervuld moet worden.

Indien voor een vacature geen van de kandidaten een meerderheid heeft behaald, vindt een herstemming plaats tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen behaalden.

Staken de stemmen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen weer, dan beslist het lot.

2.1.3. Stemmen bij volmacht

Er kan bij volmacht worden gestemd, met dien verstande dat niemand meer dan twee gevolmachtigde stemmen kan uitbrengen en alleen stemgerechtigde leden gevolmachtigde stemmen kunnen uitbrengen. De volmachten zijn schriftelijk en ondertekend en worden van tevoren aan de Kerkenraad getoond.

De kerkorde bepaalt dat wanneer er één kandidaat voorgesteld wordt er een twee derde meerderheid nodig is om de kandidaat gekozen te kunnen verklaren.

Het volmachtformulier kunt u afhalen of opvragen bij het kerkelijk bureau. Wie via volmacht wil stemmen, kan het formulier invullen en meegeven aan de gevolmachtigde naar de gemeenteavond. Vergeet vooral de handtekeningen niet!