Home

Welkom op de website van de Protestantse Gemeente Franeker.  Op deze website is alles te vinden over de activiteiten van onze gemeente, evenals achtergronden en een stuk geschiedenis.

Het is een voorrecht om te geloven en bij de kerk te horen. Geloof opent de ogen voor wat we zelf niet bedenken en zelf niet maken. Het raakt nooit op, het wordt alleen maar meer als je het met elkaar deelt. Daarom komen wij op zondag bij elkaar in de Martinikerk.

Kerk-zijn houdt niet op na de kerkdienst. Wij geloven dat we ons geloof mogen en moeten uitdragen. We zijn verbonden met elkaar, binnen en buiten onze gemeente. We willen ruimte scheppen voor ieder een, op zondag, maar ook door de week. We willen er zijn voor elkaar, elkaar helpen vanuit het geloof dat Jezus ons vraagt de wereld in te gaan om het goede te doen. We zijn met elkaar zoekend en tastend  op weg.

De kerk is van mei tot en met september voor het publiek geopend:
‘s maandags van 14.00 -17.00 uur, dinsdag t/m zaterdag van 11.00 -17.00 uur, m.u.v. Paasmaandag, Hemelvaart en Pinkstermaandag, bij trouw- en rouwdiensten, tijdens de PC en wanneer het orgel gestemd wordt.

Tijdens de openstelling zijn er exposities van gerenommeerde kunstenaars. Eventuele Info vindt u onder Exposities

 

PGF logo

Wolkom op de webside fan de Protestantske Gemeente Frjentsjer. Op dizze webside is alles te finen oer de aktiviteiten fan ús gemeente, mar ek de achtergrûnen en in stik skiednis.

It is in foarrjocht om te leauwen en by in tsjerke te hearren. Leauwe iepenet de eagen foar wat we sels net betinke en sels net meitsje. It rekket nea op, it wurdt allinnich mar mear ast it mei elkoar dielst. Dêrom komme wy op snein by elkoar yn de Martinitsjerke.

Tsjerke-wêzen hâldt net op nei de tsjerketsjinst. Wy leauwe dat we ús leauwen útdrage meie en moatte. We binne ferbûn mei elkoar, binnen en bûten ús gemeente. We wolle romte skeppe foar elkenien, op snein, mar ek op de oare dagen fan de wike. We wolle der foar elkoar wêze, elkoar helpe fanút it leauwen dat Jezus ús freget de wrâld yn te gean om it goede te dwaan. We binne mei elkoar sykjend op paad.

De tsjerke is yn de moannen maaie oantemei septimber iepen op moandeis fan 14.00 – 17.00 oere, tiisdei o/m sneon fan 11.00 – 17.00 oere. Sletten op Peaskemoandei, Himelfeart, Pinkstermoandei, mei de PC en ek by rou en troutsjinsten.

Yn dy perioade binne der eksposysjes fan renomearre keunstners.
Fierdere beskikbere ynfo is te finen op Exposities

 

 

Volg ons ook op:

facebook_logo-1