Hervormde Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker

Home Hervormde Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker

Hervormde Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker

RSIN nummer: 8062.73.896
Kamer van Koophandel nummer: 41003592

 Samenstelling bestuur

De heer P. Oosterhof, voorzitter
Mevrouw C. van der Kooi, secretaris
De heer S. Bartlema, penningmeester
De heer W. Koopmans, lid
De heer H. Walinga, lid

Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden. Het contactadres is: mevrouw C. van der Kooi, Karveel 21 8802 NH Franeker.

Doelstelling

Via het testament van Ybella Ida van Tiara is in 1694 de diaconie van de voormalige Nederlands Hervormde Kerk beheerder geworden van de nagelaten bezittingen. Op 14 december 1989 is door leden van de diaconie de Hervormde Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker opgericht. De doelstelling van de stichting is het beheer van de aan haar toevertrouwde onroerende goederen met het oogmerk deze voor lange tijd in stand te kunnen houden. Het bezit en opbrengsten uit het bezit worden ingezet voor diaconale en maatschappelijke ondersteuning.

Activiteiten

Het beheer betreft in belangrijke mate instandhouding en het laten renderen van inkomsten uit het verpachten van landbouwgrond. Daarnaast onderhoudt, beheert en verhuurt de Stichting het monumentale gebouw De Botniastins, gevestigd aan de Breedeplaats te Franeker. Als verplichting uit vroegere testamenten onderhoudt de stichting contact met de Laurentiuskerk te Kimswerd, omdat hier het graf van Ida van Tiara in stand wordt gehouden. Zoals testamentair is vastgelegd wordt jaarlijks het graf geïnspecteerd. Met behulp van een financiële bijdrage van de Stichting is het graf in 2011 gerestaureerd.

Jaarlijks wordt een bedrag aan de Diaconie van de Protestantse Gemeente Franeker beschikbaar gesteld om maatschappelijke doelen te ondersteunen. Daarnaast geeft de stichting een vergoeding aan het kerkbestuur van de Laurentiuskerk in Kimswerd om haar taak m.b.t. het grafbeheer goed te kunnen uitoefenen. Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar.

Beleidsplan

Het beleidsplan kunt u vinden via deze link: Beleidsplan 2022-2027 Herv. St. Beh. Diac. Goed. Franeker

Jaarrekening

De jaarrekening geeft inzicht in de baten en lasten. (even klikken svp voor vergroting van de afbeelding!!)