Predikanten

Home Contact Predikanten

Predikanten:

ds. S. Ypma
tel. 0517-234084
06-18996134

 

Ons leven bestaat uit een veelvoud aan verhalen, grote en kleine. Al die verhalen zijn ingebed in het verhaal van God. En de Bijbel is de bewaarplaats van dat verhaal van God. Ik zie het als mijn taak om onze kleine en grootse verhalen met dat van God te verbinden. Om voor ons leven diepte, betekenis, inzicht, troost en kracht aan te boren uit dat bronverhaal van God.

Een stukje uit mijn eigen verhaal: ik ben de oudste van vier kinderen en groeide op in Heeg. Mijn vader diende daar de gemeenschap als bakker en steeds meer besef ik, hoe ik in zijn voetsporen treed met het bereiden van geestelijk brood.

Mijn theologiestudie begon aan de katholieke faculteit van Tilburg. Daarna stapte ik over naar de universiteit van Groningen, waar ik afstudeerde op de dagboeken van Etty Hillesum. Na mijn theologiestudie werd ik docent godsdienstpsychologie aan de RUG en deed onderzoek naar het thema ‘Geloof en psychose’. In 2001 promoveerde ik hierop onder de titel Tussen God en gekte.
Intussen was ik predikant in Thesinge en Garmerwolde, vlak boven Groningen. Ik trouwde met Anneke Meiners en we kregen drie kinderen: Johannes, Hannah en Welmoed. Van 2001 tot in 2008 was ik op Terschelling predikant ‘om Aest’, zoals ze daar zeggen.
In 2008 schreef ik het essay Geloven als antidepressivum. Daarna stond ik ruim acht jaar in Scharnegoutum, tot aan de intrede in Franeker op 12 maart 2017.

Ds. Sytze Ypma


 


Pastores:

A.M. Dijkstra-v.d. Woude
tel. 0515 – 331.868

foto_anna_marike

Sedert november 2008 ben ik in Franeker werkzaam als Pastoraal Werker, speciaal voor de ouderen. Hiervóór was ik docent aan de CHN, nu Stenden Hogeschool te Leeuwarden. Mijn opleiding theologie deed ik ook in Leeuwarden, aan de NHL.
Thuis, in Itens, werk ik graag in de tuin. Mijn man verzorgt hier het ( hobby) vee op de woonboerderij. Daarnaast studeer ik nog wat door. We hebben 4 kinderen: 2 meisjes en 2 jongens, die allemaal al hun eigen plekje hebben gevonden. Ook zijn we de trotse grootouders van 4 kleinkinderen. In mijn vrije tijd zing ik graag. Ik zing in het ‘Kwartettekoar’ van Hindrik van der Meer. Eéns per maand zingen we, met een deel van het koor, in een dienst in Itens, wat georganiseerd wordt door het Frysk Oekumenysk Wurkferbân.

Sûnt novimber 2008 wurkje ik yn Frjentsjer as Pastoraal Wurker, spesjaal foar de âlderen. Hjirfoar wie ik dosint oan de CHN, no de Stenden Hogeschool te Ljouwert. Myn oplieding teology ha ik ek yn Ljouwert dien, oan de NHL. Thús, yn Itens, wurkje ik graach yn de tún. Myn man fersoarget hjir it ( hobby) fee op ús wenbuorkerij. Dêrneist studearje ik noch wat fierder. We ha 4 bern: 2 famkes en 2 jonges, dy ‘t allegear al har eigen plakje fûn ha. En boppedat binne we de grutske beppe en pake fan 4 bernsbern. Yn myn frije tiid sjong ik graach. Ik sjong yn it Kwartettekoar fan Hindrik van der Meer, Ien kear yn ‘e moanne sjonge we, mei in part fan it koar, yn in tsjinst yn Itens, wat organisearre wurdt troch it Frysk Oekumenysk Wurkferbân.

A.M. Dijkstra-v.d. Woude