ZWO commissie

Home ZWO commissie

 Taakgroep ZWO van de Protestantse Gemeente

De taakgroep Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) van de Protestantse Gemeente Franeker geeft financiële steun aan projecten in het buitenland die een binding hebben met de regio Franeker. De ZWO heeft minimaal vier bestuursleden en maandelijks overleg. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester is er een vaste afvaardiging vanuit de Diaconie.

 

Het logo van de ZWO, in de kleuren van de PKN, symboliseert met twee handen het geven en ontvangen.

Werelddiaconaat

De eerste zondag van februari is de zondag voor het werelddiaconaat vanwege de hulp die Nederland in 1953 uit heel de wereld ontving na de watersnoodramp die in de nacht van 31 januari op 1 februari grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Brabant onder water zette. Er waren bijna 1.800 doden en 72.000 mensen werden geëvacueerd en ook de materiële schade was groot. Uit heel de wereld is toen hulp geboden; voedsel en allerlei goederen om de slachtoffers te helpen.
Uit dankbaarheid voor de hulp die toen ontvangen is hebben de Nederlandse kerken de eerste zondag van februari voor een werelddiaconaatsdienst vastgesteld. Om die dankbaarheid ook in daden om te zetten en waar mogelijk zelf ook hulp te verlenen aan mensen en gebieden in de wereld die net als Nederland in 1953 in rampzalige omstandigheden verkeren.

 

Ontwikkelingssamenwerking

De ZWO richt zich bij het geven van financiële steun op vier thema’s:

 1. ZWO classis Fryslân, Ring Franeker https://www.classisfryslan.nl/Gemeenten
 2. Een groot internationaal project met langere looptijd
 3. Aansprekende internationale projecten van Kerk In Actie
 4. Kleine lokale internationaal georiënteerde initiatieven

 

Alle projecten moeten aan de ANBI en/of CBF voorwaarden voldoen.

 1. De ZWO classis Fryslân zet zich al jaren in voor gezamenlijke projecten en vanuit de gemeente Franeker ondersteunen we dit. De keuze van de projecten wordt bepaald in de ZWO classis vergaderingen waar twee keer per jaar alle ZWO en evangelisatiegroepen van de classis Fryslân, Ring Franeker (= Noord-West Fryslân) bijeenkomen. Van 2018-2022 bracht het project Fryslân foar Rwanda 76 gemeenten samen in actie.

In 2022 is gekozen voor een meerjarig project Fryslân foar Moldavië van Kerk In Actie. De volgende projecten worden gesteund:

 • Bethania – opvang voor kinderen en ouderen;
 • Molovan Christian Aid (MCA) – kerken ondersteunen bij diaconale initiatieven, jongeren trainen om ouderen te helpen;
 • Homecare – verlenen van thuiszorg aan mensen die ongeneeslijk ziek zijn en kennis delen;
 • Youth for Christ – opvang en ondersteuning van kinderen en jongeren om hen te laten weten dat ze geliefd zijn en betrokkenheid over en weer vergroten.

 

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/over-kerk-in-actie/onze-themas/fryslan-foar-moldavie/

In het kerkelijk magazine De Binding en via toelichtingen op de collectes wordt aandacht gevraagd voor de projecten. De ZWO ondersteunt de classis niet alleen met geld maar ook door het inzamelen van postzegels en ansichtkaarten in de Martinikerk en de Rank in Franeker.

 1. De ZWO steunt een specifiek project voor langere tijd en betrekt hierbij de gemeente zodat het ZWO werk dichterbij komt. Zo zamelt de Protestantse Gemeente Franeker vanaf de zomer van 2022 zegels en spaarkaarten van de supermarkt ten behoeve van vluchtelingen. Volle spaarkaarten, met elk een waarde van € 2,50, kunnen worden ingeleverd in de daarvoor bestemde brievenbussen in de Martinikerk en het kerkelijk bureau.

 

Vanaf 2022 steunt de ZWO de hulpprogramma’s van Blessed Generation in Kenia. De Friese Ria Fennema vestigde zich in 2001 permanent in Kenia om daar een weeshuis over te nemen in Ruiru, vlakbij Nairobi. Samen met haar man runnen ze nu op drie locaties de hulpprogramma’s van Blessed Generation. De volgende projecten worden gesteund:

 • Onderwijs vanaf de basisschool tot en met de universiteit;
 • Opvanghuis in Malindi voor kinderen en gezinnen uit de omgeving;
 • Gezinsvervangende opvang en een lagere school voor slachtoffers van de verkiezingsrellen in Nyamira.

https://www.blessedgeneration.nl/

 

 1. Naast de grote projecten gaat er regelmatig een financiële bijdrage naar initiatieven van Kerk In Actie. Daarnaast wordt jaarlijks in de 40-dagentijd, in samenwerking met de Diaconie, een bijdrage geleverd aan de Paasgroetenactie van Kerk in Actie waarbij ansichtkaarten worden verstuurd aan gevangenen in Nederland en het buitenland.
 1. Ook worden kleinere lokale initiatieven gesteund, onder andere de 40-dagen kalender van Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum-Franeker. De opbrengst van deze kalender is bestemd voor de Stichting Leff van Eman en Hillie Veneman op Java in Indonesië.

Eén keer per jaar organiseert de taakgroep ZWO de zondagse viering. In deze viering wordt extra aandacht besteed aan één van de projecten die gesteund worden door de ZWO.

 

Donaties

Verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de ZWO worden aan de gemeenteleden gegeven via De Binding en het jaarverslag van de kerkrentmeesters.

 


Ja
, ik steun het werk voor Zending,
Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
van de Protestantse Gemeente Franeker
en word donateur voor € … per jaar in … termijnen.

 

Donateur worden? Dat kan via een maandelijkse of jaarlijkse (automatische) bijdrage op NL 07 RABO 0313 2032 29 t.n.v. Protestantse Gemeente Franeker, onder vermelding van ZWO.