ZWO commissie

Home ZWO commissie
 Taakgroep ZWO van de Protestantse Gemeente Franeker.

De taakgroep Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking van de Protestantse Gemeente Franeker en geeft financiële steun aan projecten in het buitenland die een binding hebben met de regio Franeker. De ZWO heeft minimaal vier bestuursleden en maandelijks overleg. Naast de voorzitter, secretaris en penningmeester is er een vaste afvaardiging vanuit de Diaconie.

 

Het logo van de ZWO, in de kleuren van de PKN symboliseert het geven en ontvangen.

 

 

 

Eén keer per jaar organiseert de taakgroep ZWO de zondagse viering. In deze viering wordt extra aandacht besteed aan één van de projecten die gesteund worden door de ZWO.

De ZWO richt zich bij het geven van financiële steun op vier thema’s:

 1. ZWO classis Fryslân, Ring Franeker
 2. Groot project met langere looptijd
 3. Aansprekende projecten van Kerk In Actie
 4. Kleine lokale initiatieven

Alle projecten moeten aan de ANBI en/of CBF voorwaarden voldoen.

  1. De ZWO classis Fryslân zet zich al jaren in voor gezamenlijke projecten en vanuit de gemeente Franeker ondersteunen we dit. De keuze van de projecten wordt bepaald in de ZWO classis vergaderingen waar twee keer per jaar alle ZWO en evangelisatiegroepen van de classis Fryslân, Ring Franeker (= Noord-West Fryslân) bijeenkomen. In 2018 is gekozen voor het project Fryslân foar Rwanda van Kerk In Actie met daarin vier verschillende deelgebieden (Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingshulp en Evangelisatie).https://www.kerkinactie.nl/projecten/friesland-voor-rwandaIn de Binding en via toelichtingen op de collectes wordt aandacht gevraagd voor de projecten. De ZWO ondersteunt de classis niet alleen met geld maar ook door het inzamelen van postzegels en ansichtkaarten in de Martinikerk en de Rank in Franeker.
 1. De ZWO steunt een specifiek project voor langere tijd en betrekt hierbij de gemeente zodat het ZWO werk dichterbij komt. Zo steunt de Protestantse Gemeente Franeker vanaf januari 2019 drie jaar lang het project ‘Beautiful Kidz Namibia’. Deze interkerkelijke organisatie, met bestuursleden in Joure en Franeker, heeft sinds 2003 een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk Katura van de hoofdstad Windhoek in Namibië. In 2014 is de organisatie uitgebreid met een dagopvangcentrum in Ovitoto. De ZWO geeft niet alleen financiële steun aan het project Beautiful Kidz Namibia door het schenken van geld maar ook door de verkoop van naaldwerkproducten die gemaakt worden in Katutura.

  https://www.beautifulkidznamibia.nl/
 2. Naast de grote projecten gaat er regelmatig een bijdrage naar initiatieven van Kerk In Actie. Jaarlijks in samenwerking met de Diaconie een bijdrage geleverd aan de 40-dagentijd van Kerk In Actie met onder andere de paasgroeten actie waarbij ansichtkaarten worden verstuurd aan gevangenen in Nederland en het buitenland.
 3. Ook worden kleinere lokale initiatieven gesteund, onder andere de 40-dagen kalender van Bitgum-Bitgummole-Ingelum-Marsum-Franeker.

Verantwoording van de inkomsten en uitgaven van de ZWO worden aan de gemeenteleden gegeven via de Binding en het jaarverslag van de kerkrentmeesters.

 

Donateur worden? Dat kan via een maandelijkse of jaarlijkse (automatische) bijdrage op NL 07 RABO 0313 2032 29 t.n.v. de Protestantse Gemeente Franeker.