600 jaar Martinikerk Franeker!

Home 600 jaar Martinikerk Franeker!

In 2021, was het 600 jaar geleden dat de bouw van de nieuwe Martinikerk in hartje Franeker, op het hoogste puntje van de oude terp, zijn voltooiing bereikte. Zes eeuwen lang heeft dit imposante gebouw het leven van de inwoners van deze stad voorbij zien gaan. Zes eeuwen lang heeft zijn silhouet het aanzien van Franeker bepaald. Zes eeuwen lang hebben zijn klokken feest en droefenis gebeierd, en soms alarm. Zes eeuwen …

Zo’n jubileum kun je niet voorbij laten gaan. Vandaar dat er vanuit de Protestantse Gemeente Franeker het initiatief genomen is om deze mijlpaal uitbundig te vieren. Niet alleen voor gemeenteleden, maar voor alle Franekers en voor iedereen die op een of andere manier een band heeft met de Martini.

Wilt u meer informatie kijk dan op onze website www.martinikerk600.nl

Een heel jaar lang zijn er iedere maand feestelijkheden en activiteiten van diverse aard en omvang om de totstand­koming van iets groots in de (kerk-)geschiedenis van onze stad te vieren. De opdracht voor de bouw van de kerk werd destijds gegeven door het gemeentebestuur van Franeker. Franeker had net stadsrechten verworven, maar ontbeerde nog een kerkgebouw dat die status weerspiegelde. De Martinikerk werd dus gebouwd als zogenaamde stadskerk, van en voor alle inwoners van Franeker. Talloze Franekers zijn sindsdien in onze kerk gedoopt, getrouwd, hebben er het woord van God gehoord en hem toegezongen. Ze zijn er begraven en, na de Franse tijd, vanuit de kerk naar hun laatste rustplaats gebracht. Maar ook hebben Franekers er geschuild voor het opkomende water, handelden ze er in vee en bedreven er andere, niet-kerkelijke zaken. Na de zondagochtenddienst bleven ze er bijvoorbeeld wachten op officiële mededelingen van het gemeentebestuur. En dat allemaal onder de allesziende en alleshorende balken van het gewelf van de machtige Martinikerk.

Het doel van ons project is dan ook het organiseren van evenementen voor een zo breed mogelijk publiek. Wij willen de inwoners van Franeker centraal stellen in de feestelijke activiteiten. Het beoogde resultaat is dat duidelijk wordt wat het belang van de Martinikerk voor Franeker is geweest door de eeuwen heen en dat Franekers trots en dankbaar mogen zijn voor zo’n mooi en belangrijk gebouw in het hart van hun stad.

Om een en ander te realiseren is een route uitgezet. Te beginnen is vanuit een voorbereidende commissie de stichting “600 jaar Martinikerk Franeker” in het leven geroepen. In de commissie hebben leden van de PG Franeker zitting, maar ook een vertegenwoordiger van de Stichting tot behoud van monumenten in de gemeente Waadhoeke. Sinds de Franse tijd is de toren namelijk eigendom van de burgerlijke gemeente, die hem heeft overgedragen aan de zorg van deze stichting.

We willen ons doel bereiken door een brede verscheidenheid aan maandelijks activiteiten te organiseren, van Sint-Maarten (11 november) 2021 tot Sint-Maarten 2022. Het is daarbij onze opzet om die activiteiten zoveel mogelijk te financieren door het verwerven van gelden en goederen van fondsen, sponsors (Franeker bedrijfsleven) en andere geldschieters (bijv. gemeente Waadhoeke).

Het organiseren van zo’n jubileumjaar vergt de nodige inspanningen. Daarom hebben we als organiserende commissie zoveel mogelijk subcommissies in het leven geroepen die elk verantwoordelijk zijn voor de opzet (inclusief het budget) en uitvoering van de individuele evenementen. Zo’n aanpak verhoogt de betrokkenheid van zoveel mogelijk Franekers bij de feestelijkheden. We zien uit naar een geslaagd jubileumjaar!

Bestuur Stichting (i.o.) “600 jaar Martinikerk Franeker”

Rolf Bremmer, voorzitter

Dick Tolsma, secretaris

Douwe Wijnalda, penningmeester

overige leden commissie 600 jaar Martinikerk Franeker

Jan Doevendans

Carla van der Kooi

Pieter Oosterhof

Johan Oudendag

Maaike van Dijk