gemeente

Home gemeente

De Protestantse Gemeente te Franeker is een veelkleurige gemeenschap van 1074 doopleden en 1364 belijdende leden, waarin het geloof op veel verschillende manieren wordt beleefd. Wij zijn een open, brede en laagdrempelige gemeente, waarin plaats is voor iedereen en waarin ieder om zijn of haar eigenheid wordt gewaardeerd. De leden van de gemeente herkennen elkaar als kinderen van God en gaan met liefde en respect met elkaar om. Ze zoeken naar wat hen met elkaar verbindt, niet naar wat hen van elkaar scheidt.

De Protestantse Gemeente te Franeker weet zich verbonden met Jezus als Heer en laat zich in haar doen en laten inspireren door de Bijbel en de christelijke geloofstraditie. Ze weet zich geroepen tot dienstbaarheid aan God en aan de wereld. Deze dienstbaarheid staat ook in de onderlinge gemeenschap
centraal.

In de Protestantse Gemeente te Franeker ervaren de leden het samen beleven van het geloof als een inspirerende zoektocht. Ze willen er met elkaar in groeien en zo ook anderen van buiten de gemeente inspireren. Ze willen vanuit hun geloof eveneens zo veel mogelijk bijdragen aan recht en vrede in deze
wereld en een menswaardig bestaan voor iedereen.
De Protestantse Gemeente te Franeker zoekt vanuit haar eigenheid als protestantse geloofsgemeenschap toenadering tot de andere kerken/gemeenten in onze stad, voor gezamenlijke activiteiten. Ze wil samen met die andere kerken/gemeenten een duidelijke plaats in de samenleving van Franeker innemen.

De gemeente heeft een aantal vaste krachten in dienst maar draait voor het grootste gedeelte op vrijwilligers. Op deze manier willen we een levendige gemeente zijn waar jong en oud zich mee verbonden voelt.

Zo zijn in onze gemeente de volgende samenstellingen actief:

 • kindernevendienst
 • club XL en XXL
 • band 40.7
 • ouderen activiteiten (ouderen pastoor en wijkouderling)
 • zomer openstelling gebouw
 • klokkenluiders
 • beamercommissie
 • koffie / thee schenkers
 • ziekendienst
 • ZWO commissie (zending wereld diaconaat en ontwikkelingssamenwerking)
 • interkerkelijke evangelisatiecommissie
 • jeugdouderlingen
 • kerkrentmeesters
 • ouderlingen en diakenen

 Wij staan als kerk letterlijk midden in de stad, hartje centrum, met om ons heen meerdere kerkgenootschappen.

 • Rooms-Katholieke Kerk, Godsacker 11-13
 • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Voorstraat 71
 • Christelijk Gereformeerde Kerk, Zuiderkade 31
 • Doopsgezinde Gemeente de Lytse Streek, Hofstraat 1-C
 • Frysk Oekumenysk Wurkferbân Hjerbeam, Herbaijum
 • Vrije Evangelische Gemeente (VEG), Noord 41
 • Vrije Baptisten Gemeente Maranatha, Schilcampen 49
 • Vrije Baptisten Gemeente Philadelphia, Prof. Holwardastraat 21
 • Evangelische Gemeente Levend Woord, A.M. van Schurmansingel 55

Met sommige kerkgenootschappen wordt geregeld samengewerkt. De Kerk-School-Gezinsdiensten worden samen met de VEG georganiseerd en gehouden. Op voor Franeker speciale zondagen zijn er oecumenische diensten. Samen met de Rooms-Katholieke Parochie, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, de Christelijk Gereformeerde Kerk, de Doopsgezinde Gemeente, de VEG, is er een kerkdienst tijdens de Agrarische Dagen in september.

Recente geschiedenis

In het jaar 2009 is de fusie tussen de gereformeerde kerk en de hervormde gemeente afgerond. Er zijn beslissingen genomen op het vlak van de gebouwen en de beroepskrachten. Aan het einde van de zomer van 2015 is het gereformeerde kerkgebouw aan de Zilverstraat gesloten. Het bijbehorende kerkelijk gebouw De Rank wordt nog wel gebruikt, voor doordeweekse activiteiten en voor kerkdiensten op de zondagavond. De monumentale Martinikerk is in 2015 verbouwd en in september feestelijk geopend. De zondagse erediensten, uitvaarten en huwelijksdiensten vinden plaats in dit kerkgebouw.

Het kerkgebouw

De Martinikerk dateert uit de eerste helft van de 15e eeuw. De bij de kerkelijke gemeente behorende Botniastins, tegenover het kerkgebouw, is van ongeveer 1540.

De imposante kerk is verschillende keren gerestaureerd, bijvoorbeeld van 1940-1943 en in de jaren 1999-2001. Het orgel is van 1838-1842 gebouwd door de bekende orgelbouwer Van Dam. In 1996 is het grondig gerestaureerd door de firma Bakker & Timmenga. In de kerk zijn op de zuilen pilaarschilderingen te zien van heiligen.

De kerk is na de recente interne verbouwing verbeterd op tal van punten, ter bevordering van de functie van ontmoeting en lofprijzing in Naam van de Heer. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van tal van moderne technische en digitale middelen.

Kijk hier voor meer informatie over onze gebouwen.