Botniastins ANBI

Home Gemeente Botniastins ANBI

Hervormde Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker.

RSIN nummer 8062.73.896

 

Het contactadres is: de heer P. de Beer, Frisia 48, 8801 PP Franeker.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

De heer P. Oosterhof, voorzitter

De heer P. de Beer, secretaris

De heer S. Bartlema, penningmeester

Mevrouw M. Burggraaff-Wondaal, lid

De heer W. Koopmans, lid.

 

De stichting heeft een beleidsplan, dat u hieronder kunt inzien.

Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

De doelstelling van de stichting is volgens de statuten: Het beheer, namens het College van Diakenen, van diaconaal onroerend goed alsmede van andere diaconale bezittingen, die door het College van Diakenen met toestemming in beheer zijn overgedragen. Verder alle hiervoor benodigde financiële transacties en de rechtshandelingen die hiervoor zijn.

Activiteitenverslag:

Het beheer betreft in belangrijke mate de pacht- en beleggingsactiviteiten van de stichting. Daarnaast vergt het monumentale gebouw De Botniastins aandacht. Als verplichting uit vroegere testamenten onderhoudt de stichting contact met de kerk van Kimswerd, omdat hier het graf van Ida van Tiara in stand wordt gehouden. Jaarlijks wordt het graf geïnspecteerd. In 2011 is de grafkelder gerestaureerd, waarvoor de stichting € 20.000,00 beschikbaar stelde.

Jaarlijks wordt een bedrag aan de Diaconie van Franeker beschikbaar gesteld om maatschappelijke doelen te ondersteunen. Daarnaast geeft de stichting een vergoeding aan het kerkbestuur van Kimswerd om haar taak m.b.t. het grafbeheer goed te kunnen uitoefenen. Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar.

Beleidsplan:

Beleidsplan 2016-2021 PDF