Botniastins ANBI

Home Gemeente Botniastins ANBI

Hervormde Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker.

 

De Hervormde Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker, heeft fiscaal nummer 8062.73.896 en is gevestigd te Franeker. Het contactadres is: de heer P. de Beer, Frisia 48, 8801 PP Franeker.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld per eind 2014:

De heer P. Oosterhof, voorzitter

De heer P. de Beer, secretaris

De heer S. Bartlema, penningmeester

Mevrouw M. Burggraaff-Wondaal, lid

De heer W. Koopmans, lid.

 

De stichting heeft een beleidsplan, dat u hieronder kunt inzien.

Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

De doelstelling van de stichting is volgens de statuten: Het beheer, namens het College van Diakenen, van diaconaal onroerend goed alsmede van andere diaconale bezittingen, die door het College van Diakenen met toestemming in beheer zijn overgedragen. Verder alle hiervoor benodigde financiële transacties en de rechtshandelingen die hiervoor zijn.

Activiteitenverslag:

Het beheer betreft in belangrijke mate de pacht- en beleggingsactiviteiten van de stichting. Daarnaast vergt het monumentale gebouw De Botniastins aandacht. Als verplichting uit vroegere testamenten onderhoudt de stichting contact met de kerk van Kimswerd, omdat hier het graf van Ida van Tiara in stand wordt gehouden. Jaarlijks wordt het graf geïnspecteerd. In 2011 is de grafkelder gerestaureerd, waarvoor de stichting € 20.000,00 beschikbaar stelde.

Jaarlijks wordt een bedrag aan de Diaconie van Franeker beschikbaar gesteld om maatschappelijke doelen te ondersteunen, in 2015 € 3.000,00. Daarnaast geeft de stichting een vergoeding aan het kerkbestuur van Kimswerd om haar taak m.b.t. het grafbeheer goed te kunnen uitoefenen, in 2015 € 2.000,00. Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar.

Er wordt een plan voorbereid om de Botniastins voor circa € 100.000 aan te pakken qua onderhoud en energieregulering.

Financieel verslag:

De opbrengst uit de landerijen is met bijna € 8.000 gedaald, maar anderzijds werd voor monumentensubsidie € € 7.000,00 meer ontvangen. Na saldering van de renteopbrengst bleef er € 45.000 aan inkomsten over. Aan de stichtingsdoelen werd € 41.000 uitgegeven, waarvan € 5.000 aan maatschappelijke doelen. Voor de andere taken werd € 36.000 ingezet. Aan kosten voor beheer is, ruim € 2.000 besteed. De inflatiecompensatie bedroeg bijna € 7.000 en het resultaat € 25.000, nadat per saldo de reserves met € 9.000 waren verminderd.

Staat van baten en lasten

Beleidsplan 2016-2021 PDF