Botniastins ANBI

Home Gemeente Botniastins ANBI

Hervormde Stichting Beheer Diaconale Goederen Franeker.

RSIN nummer 8062.73.896

 

STAAT VAN BATEN EN LASTEN 2019

  

BATEN 2019 Begroting 2018
Pacht 45.593 45.616 45.616
Rentebaten      
Rentelasten -828 -1.575 -1.575
Subsidie 15.000    
Overige baten                                315           
                                                                 60.080                                44.041                    44.041
 LASTEN       
Onderhoud Botniastins 38.547 22.094 22.094
Verzekering Botniastins 2.088 1.729 1.729
Waterschapsln. en landinr. Rente 7.175 6.637 6.637
Dotatie onderhoudsvoorziening 10.000 10.000 10.000
Bijdrage Diaconie Franeker 3.000 3.000 3.000
Bijdrage Stichting Laurentiuskerk 1.500 1.000 1.000
Bijdr. Diaconie Herv. Gem. Kimswerd      1.500                                  1.000                     1.000
Besteding stichtingsdoelen 63.810 45.460 45.460
 

Reclame- en advertentiekosten

121 121
Kosten bestuurscollege 550 482 482
Kosten KKA huidig jaar 1.098 1.954 1.954
WA- en rechtsbijstandverzekering 335 335 335
Overige lasten bestuur 111 847 847
Bankkosten 170 134 134
Provisies aan derden 1.452    
Beheerskosten 3.716 3.026 3.873

                                                                  67.526                                48.486                     49.333

Totaal baten minus totaal lasten           -7.446                                 -4.445                       -5.292

Resultaat                                                 -7.446                                 -4.445                       -5.292

 

 

Het contactadres is: de heer P. de Beer, Frisia 48, 8801 PP Franeker.

 

Het bestuur is als volgt samengesteld:

De heer P. Oosterhof, voorzitter

De heer P. de Beer, secretaris

De heer S. Bartlema, penningmeester

Mevrouw M. Burggraaff-Wondaal, lid

De heer W. Koopmans, lid.

 

De stichting heeft een beleidsplan, dat u hieronder kunt inzien.

Het bestuur is geheel op vrijwillige basis en ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.

De doelstelling van de stichting is volgens de statuten: Het beheer, namens het College van Diakenen, van diaconaal onroerend goed alsmede van andere diaconale bezittingen, die door het College van Diakenen met toestemming in beheer zijn overgedragen. Verder alle hiervoor benodigde financiële transacties en de rechtshandelingen die hiervoor zijn.

Activiteitenverslag:

Het beheer betreft in belangrijke mate de pacht- en beleggingsactiviteiten van de stichting. Daarnaast vergt het monumentale gebouw De Botniastins aandacht. Als verplichting uit vroegere testamenten onderhoudt de stichting contact met de kerk van Kimswerd, omdat hier het graf van Ida van Tiara in stand wordt gehouden. Jaarlijks wordt het graf geïnspecteerd. In 2011 is de grafkelder gerestaureerd, waarvoor de stichting € 20.000,00 beschikbaar stelde.

Jaarlijks wordt een bedrag aan de Diaconie van Franeker beschikbaar gesteld om maatschappelijke doelen te ondersteunen. Daarnaast geeft de stichting een vergoeding aan het kerkbestuur van Kimswerd om haar taak m.b.t. het grafbeheer goed te kunnen uitoefenen. Het bestuur vergadert gemiddeld zes keer per jaar.

Beleidsplan:

Beleidsplan 2016-2021 PDF