Kerkdienst/Tsjerketsjinst 24 mei/maaie 10.00 uur/oere, ds. Flora Visser

Arjen van Steinvoorn
Reacties uitgeschakeld voor Kerkdienst/Tsjerketsjinst 24 mei/maaie 10.00 uur/oere, ds. Flora Visser

Zondag 24 mei gaat ds. Flora Visser van de Doopsgezinde Gemeente ‘De Lytse Streek’ voor in de dienst die om 10.00 uur wordt uitgezonden op Omrop Fryslân. De tekstlezing komt uit Psalm 8:

O Hear, ús God, wat is jo namme grut, 

Dy’t ús troch sinne en stjerren trochjûn wurdt.

Himel en ierde, hiel d’ûneinichheid

Sprekt fan it wûnder fan jo hearlikheid.

Organist is Jochem Schuurman en sopraan Alina Rozeboom werkt mee aan de dienst. 

De diaconale collecte is voor de straatkinderen in Oeganda. 

Liturgie