TV Kerkdienst 7 juni/Tsjerketsjinst 7 juny ds. Edna Zwerver (PKN)

Arjen van Steinvoorn
Reacties uitgeschakeld voor TV Kerkdienst 7 juni/Tsjerketsjinst 7 juny ds. Edna Zwerver (PKN)

Voorganger in de kerkdienst is deze keer ds. Edna Zwerver (PKN Skettens, Schraard, Longerhouw en Wons)

Foargonger is dizze kear ds. Edna Zwerver

Jochem Schuurman (orgel), Roele Kok (bariton), Frans de Haan (euphonium)

Uitzending op TV 10.00 uur/Utstjoering

Liturgie/Liturgy